Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.ecohoney.co.uk

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na www.ecohoney.co.uk. Za pomocą www.ecohoney.co.uk oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na www.ecohoney.co.uk sprzedajemy artykuły Ecohoney Poland, Ecohoney Limited i artykuły firm partnerskich.

Produkty Ecohoney Poland obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie www.ecohoney.co.uk, chyba że podana jest informacja, że dane produkty są produktami partnera Ecohoney Poland. 

1. Zawarcie umowy i dostawa produktów

1.1 Na stronie www.ecohoney.co.uk umowy zawieramy w języku polskim. W przypadku zamówień na produkty Ecohoney Poland stroną umowy jest firma Ecohoney Poland, Wysockiego 3/70, Starachowice, w przypadku zamówień na produkty partnera Ecohoney Poland stroną umowy jest również odpowiedni partner Ecohoney Poland. 

1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2.2 poniżej.

1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Ceny, koszty wysyłki i wysyłka ekspresowa

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością lub własnością odpowiedniego partnera Ecohoney Poland.

2.2 Koszty wysyłki opłaca zamawiający.

3. Płatności

3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa . W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

3.2 W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.

3.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów Ecohoney Poland

W przypadku nabycia produktów Ecohoney Poland mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy: Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia lub dostępnego do wydrukowania na Państwa koncie klienta. 

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowyMają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Ecohoney Poland Wysockiego 3/70, 27-200 Starachowice, telefon:+48 795-080-754 e-mail: biuro@ecohoney.co.uk w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie ( drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej . Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te towary, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego w formularzu zwrotu lub w inny sposób w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowyJeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie 

formularza dostępnego przez biuro@ecohoney.co.uk. 

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt Ecohoney Poland dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania przez nas albo przez partnera Ecohoney Poland Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy).

Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za zwrot jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania przez partnera Ecohoney Poland zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo nam dowód, że produkt został wysłany do partnera Ecohoney Poland w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Państwo z kolei mają obowiązek odesłać lub przekazać produkt do odpowiedniego partnera Ecohoney Poland niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo (lub odpowiedniego partnera Ecohoney Poland) o odstąpieniu od umowy. Link do danych kontaktowych odpowiedniego partnera Ecohoney Poland podany jest na stronie internetowej każdego produktu. Dane kontaktowe partnera Ecohoney Poland są także dostępne w pliku w formacie PDF zatytułowanym „Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy”, załączonym do wysłanego przez nas Państwu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te produkty, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego przez Ecohoney Poland w formularzu zwrotu lub w inny sposób wskazany przez Ecohoney Poland w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

Zwracamy uwagę na fakt, że jeżeli poproszą nas Państwo o rozpoczęcie świadczenia jakichkolwiek zamówionych usług (z wyłączeniem treści cyfrowych) przed upływem czternastu dni, to będą Państwo zobowiązani do zapłacenia nam wynagrodzenia za usługi proporcjonalnie do zakresu, w jakim zostały już one wykonane do momentu odstąpienia przez Państwa od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy posługując się niniejszym formularzem odstąpienia, to prosimy o wypełnienie i zwrócenie go Ecohoney Polandlub partnerowi Ecohoney Poland. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

- Adresat: Ecohoney Poland Wysockiego 3/70 ,27-200 Starachowice: +48 795-080-754, e-mail biuro@ecohoney.co.uk (lub odpowiedni partner Ecohoney Poland). 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Data 

(*) niepotrzebne skreślić

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt partnera Ecohoney Poland dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.5. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej. 

6. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

6.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.ecohoney.co.uk ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). 

7. Reklamacje

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem – biuro@ecohoney.co.uk 

7.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

7.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

7.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

8. Pomoc oraz Kontakt.

W przypadku dodatkowych pytań kontaktuj się przez biuro@ecohoney.co.uk lub telefonicznie +48 795-080-754

9. Inne informacje

9.1 Z ofert dostępnych na www.ecohoney.co.uk korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

9.2 Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego konta klienta w Ecohoney Poland. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

Dane identyfikujące Ecohoney Poland:

Ecohoney Poland, Wysockiego 3/70, 27-200 Starachowice

NIP PL 6642093911

Regon 380132454